خانه / جهان / پخش آنلاین موزیک در تصویر شاخص(خودکار و دستی)

پخش آنلاین موزیک در تصویر شاخص(خودکار و دستی)

نام روز های هر ماه در تقویم زرتشتی

روز ها و ماها در تقویم زرتشتی را با نام های متفاوتی می شناسند که هر کدام آئین خاص خود را دارد و معانی خاص خود را دارند، این نام ها ریشه در تاریخ و فرهنگ اقوام ایرانی دارند که هر کدام نوعی از روابط اجتماعی را بیان می کند، که پرداختن به آنها در این مقوله نمی گنجد و تنها به بیان نام روز ها می پردازیم. در ادامه با تاور باشید:

 

در تقویم زرتشتی هر ماه دقیقا دارای سی روز است و به کلی مـاه ۳۱ روزه وجود ندارد. پس روزهای ۳۱فروردین و ۳۱ اردیبهشت و ۳۱ خرداد و …وجود ندارد,بنابراین جشن تیرگان که سیزدهم تیر به تقویم زرتشتی است به علت وجود ۳۱ فروردین و ۳۱ اردیبهشت و ۳۱ خرداد برابر با ۱۰تیر به تقویم امروزی می شود و یا جشن خردادگان که ۶ خرداد به تقویم زرتشتی است برابر با چهارم خرداد به تقویم جدید می شود زیرا ۳۱ فروردین و ۳۱ اردیبهشت از آن کم می شود. در تقـویـم زرتشتی هرماه دقیقـا سی روز و هـر روز نیز نام ویـژه خود را دارد و آدمی بـا شنیدن نام هر روز خود به خود می فهمـدکه روز چندم ماه نیز است.

 

۱- نخستین روز هر ماه اورمزد یا هرمز نام دارد به معنی اهورامزدا؛ چون هر کار و هر چیزی را باید با نام خداوند آغاز کرد بنابراین زرتـشتیان نخـستین روز ماه را با نـام خداوند آغاز می کنند؛
۲- دومین روز ماه بهمن یا وهومن نام دارد به معنی منش نیک و نیز نام یکی از امشاسپندان یا فرشتگان درگاه خداوند است؛
۳- سومین روز ماه اردیبهشت است به معنی بهترین راستی و نیز نام یکی از امشاسپندان یا فرشتگان درگاه خداوند است؛
۴- چهارمین روز ماه شهریور است به معنی بهترین شهریاری یا مدینه فاضله و نیز نام یکی از امشاسپندان یا فرشتگان درگاهخداوند است؛
۵- پنجمین روز ماه سپندارمذ یا اسفند نام دارد به معنی فروتنی و نیز نام یکی از امشاسپندان یا فرشتگان درگاه خداونداست؛
۶- ششمین روز ماه خرداد نام دارد به معنی تندرستی و نیز نام یکی از امشاسپندان یا فرشتگان درگاه خداوند است؛
۷- هفتمین روز ماه امرداد نام دارد به معنی بی مرگی و جاودانگی که نام آخرین امشاسپند نیز می باشد.در باره این واژه توجه کنید کـه بیشتر به غلط مرداد تلفظ می شود که نـادرست است و باید امرداد خوانده شود؛
۸- هشتمین روز ماه دی به آذر است به معنی آفریدگار؛
۹- نهمین روز آذر است به معنی آتش.
۱۰- دهمین روز آبان نام دارد به معنی آب, به طور کلی مظاهر طبیعی سودمند نزد ایرانیان بسیار ارجمند است بنابراین برخی روزهای ماه به نام مظاهر طبیعی نهاده شده است؛
۱۱- نام یازدهمین روز خورشید یا خور است که باز نام یکی از مظاهر طبیعی و مقدس است؛
۱۲- دوازدهمین روز ماه, ماه نام دارد. ماه نیز که شباهنگام در آسمان می درخشد نزد ایرانیان مقدس است؛
۱۳- نام روز سیزدهم ,تیر است که نام ستاره ای است در آسمان.
۱۴- چهاردهمین روز هر ماه گوش نام دارد به معنای جهان و هستی.
۱۵- نام روز پانزدهم ,دی به مهر است به معنای آفریدگار.
۱۶- روز شانزدهم هر ماه مهر است که محبت ومهربانی معنی می دهد؛
۱۷- هفدهمین روز ماه سروش است به معنی فرمانبرداری که بعد ها در زبان پارسی معنای فرشته نیز به آن داده شد؛
۱۸- رشن نام هجدهمین روز است که به معنی عدالت و دادگری است؛
۱۹- نوزدهمین روز ماه فروردین است که شکل تغییر یافته واژه فروهر است به معنای نیروی پیشرو؛
۲۰- نام بیستمین روز ماه بهرام یا وهرام است به معنای پیروزی.
۲۱- بیست و یکمین روز هر ماه رام است به معنای رامش و شادمانی؛
۲۲- نام بیست و دوم هر ماه باد است.چنانچه ذکر شد زرتشتیان به پدیده ها و مظاهر طبیعی مانند خورشید ,ماه,آسمان,باد و …احترام زیادی می نهند؛
۲۳- بیست و سومین روز هر ماه دی به دین است به معنای آفریدگار
۲۴- بیست و چهارمین روز هر ماه دین است به معنای وجدان که امروزه معنی آیین و مسلک هم می دهد؛
۲۵- روز بیست و پنجمین, ارد است به معنای ثروت و نعمت.
۲۶- نام بیست و ششمین روز ماه اشتاد است به معنای راستی.
۲۷- نام بیست و هفتمین روز آسمان است که باز جلوه ای از ارزش مظاهر طبیعی نزد ایرانیان است؛
۲۸- نام روز بیست و هشتم, زامیاد است به معنی زمین که باز به عنوان یکی از مظاهر طبیعی و آفریده خداوند نزد ایرانیان مقدس است و آن را بر روی روز بیست و هشتم ماه نهادند؛
۲۹- نام روز بیست و نهم ,مهر اسپند است به معنای کلام ایزدی یا گفتار آسمانی؛
۳۰- و اما نام روز سی ام ماه انارام است که یعنی روشنایی محض و فروغ جاویدان؛

 

بنابراین ۳۰ روز ماه به این گونه است که گفته شد و برتری آن این است که مثلا اگر بشنویم امروز روز دی به مهر است خودبه خود می فهمیم که روز پانزدهم ماه نیز است.در ضمن اگر دقت کرده باشید متوجه می شوید نام برخی از روزها با نامماه های سال یکی است.هرگاه نام روز و نام ماه یکی شود در آن روز جشنی برگزار می شود که معروف است به جشن های ماهانه.مثلا روز سوم هر ماه اردیبهشت نام دارد بنابر این سوم اردیبهشت چون نام روز و ماه یکی میشود جشن اردیبهشتگان برگزار می شود. و یا روز شانزدهم هرماه مهر نام دارد بنابراین هر سال شانزدهم مهر ماه جشن مهرگان برگزار می شود.

5825871567_4d477202ce_b[/tie_full_img]

I care. So, what do you think of her, Han? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? Obi-Wan is here. The Force is with him. But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.
You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 1. I care. So, what do you think of her, Han?
 2. You mean it controls your actions?
 3. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going.
 4. I’m trying not to, kid.

Revenge of the Sith

post-imageI can’t get involved! I’ve got work to do! It’s not that I like the Empire, I hate it, but there’s nothing I can do about it right now. It’s such a long way from here. Leave that to me. Send a distress signal, and inform the Senate that all on board were killed. I’m surprised you had the courage to take the responsibility yourself. No! Alderaan is peaceful. We have no weapons. You can’t possibly…

Your eyes can deceive you. Don’t trust them. He is here. What?! Hokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side, kid. I’m trying not to, kid.

I’m trying not to, kid. I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base. He is here. You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away! Dantooine. They’re on Dantooine.

 

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.

Hey, Luke! May the Force be with you. Kid, I’ve flown from one side of this galaxy to the other. I’ve seen a lot of strange stuff, but I’ve never seen anything to make me believe there’s one all-powerful Force controlling everything. There’s no mystical energy field that controls my destiny. It’s all a lot of simple tricks and nonsense. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. He is here. Ye-ha! I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 

9FybtVFNSEOxogGzIvHJ_IMG_2226

 

Hey, Luke! May the Force be with you. Kid, I’ve flown from one side of this galaxy to the other. I’ve seen a lot of strange stuff, but I’ve never seen anything to make me believe there’s one all-powerful Force controlling everything. There’s no mystical energy field that controls my destiny. It’s all a lot of simple tricks and nonsense. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. He is here. Ye-ha! I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

Oh God, my uncle. How am I ever gonna explain this? Look, I ain’t in this for your revolution, and I’m not in it for you, Princess. I expect to be well paid. I’m in it for the money. A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master.

All right. Well, take care of yourself, Han. I guess that’s what you’re best at, ain’t it? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is. The plans you refer to will soon be back in our hands.

 

WOW, Nice photo !
WOW, Nice photo !

I need your help, Luke. She needs your help. I’m getting too old for this sort of thing. Oh God, my uncle. How am I ever gonna explain this? Hey, Luke! May the Force be with you. No! Alderaan is peaceful. We have no weapons. You can’t possibly… As you wish. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going.

I suggest you try it again, Luke. This time, let go your conscious self and act on instinct. Dantooine. They’re on Dantooine. You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! I’m surprised you had the courage to take the responsibility yourself. I’m trying not to, kid.

I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is.

درباره‌ی faryabnews

فاریاب نیوز یک قالب بسیار مهیج و متنوع است که شما می توانید با آن هر نوع سایت دلخواه را بسازید. از قبیل سایت های فروشگاهی ؛ سایتهای خبری؛ سایت های شرکتی؛ یا سایت های شخصی و حتی سرویس های وبلاگ دهی و یا سرویس ایمیل قوی. با ما در تماس باشید و به ما اطمینان کنید.

حتما ببینید

نمایش نقشه گوگل مپ در تصویر شاخص مطالب

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …

5 نظر

 1. Comment Test

  I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

  • Comment Test 2

   I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

   • Comment Test 3

    I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

 2. Comment Test again

  I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *